x
w o r l d t r a d e e x c h a n e e
logo

Investime Bankare

Investim Shërbimet Bankare

PFG ofron një paketë produktesh bankare personale, këshilla financiare të ekspertëve dhe zgjidhje për menaxhimin e parave të krijuara posaçërisht për t'ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja dhe ta bëni punën tuaj të përditshme një kënaqësi.
 • 1. Shërbime këshillimore për bashkimet dhe blerjet
 • 2. Shërbime këshillimore për financimin dhe ristrukturimin
 • 3. Ndihma e klientëve për të mbledhur fonde në tregjet e kapitalit dhe dhënia e këshillave për bashkimet dhe blerjet (M&A)
 • 4. Duke vepruar si agjent i klientit në emetimin e letrave me vlerë.

Shërbimet financiare dhe Përmbledhje e Ofertave

 • Tregtimi i derivateve dhe letrave me vlerë të kapitalit, dhe shërbimeve të FICC (instrumente, monedha dhe mallra me të ardhura fikse).
 • Tregtimi i letrave me vlerë për para të gatshme ose për letra me vlerë të tjera (p.sh. lehtësimi i transaksioneve, krijimi i tregut),
 • Promovimi i letrave me vlerë (p.sh. nënshkrimi, hulumtimi, etj.).
 • Dhënia e këshillave për institucionet që blejnë shërbime investimi.
 • Siguron financim, menaxhim të strukturës së kapitalit, menaxhim të parave të gatshme, monitorim të rrezikut të likuiditetit, shërbime kujdestarie, huadhënie dhe shërbime të ndërmjetësimit të letrave me vlerë për institucionet.
 • 10. Ofron këshilla dhe shërbime për të ndihmuar organizatat me bashkimet dhe blerjet, financimin dhe transaksionet e tjera.

Shërbimet Financiare Përmbledhje

 • 11. Këshillimi i organizatave mbi bashkimet dhe blerjet, si dhe një gamë të gjerë strategjish për mbledhjen e kapitalit
 • 12. Bankimi i transaksioneve globale: Ofron shërbime të administrimit të parave të gatshme, kujdestarisë, huadhënies dhe letrave me vlerë të institucioneve.
 • 13. Menaxhimi i investimeve: Menaxhimi profesional i letrave me vlerë të ndryshme (aksione, bono, etj.) Dhe aktiveve të tjera (p.sh., prona të paluajtshme), për të përmbushur qëllimet e specifikuara të investimeve për përfitimin e investitorëve.
 • 14. Investitorët mund të jenë institucione (kompani sigurimesh, fonde pensioni, korporata etj.) Ose investitorë privatë (të dy drejtpërdrejt përmes kontratave të investimeve dhe më shpesh përmes fondeve të investimeve, p.sh. fondeve të përbashkëta).
 • 15. Banking tregtar: Ofroni kapital në këmbim të pronësisë së aksioneve në vend të kredive, dhe ofroni këshilla për menaxhimin dhe strategjinë.
 • 16. Shërbime strategjike këshilluese për pasuritë e paluajtshme

Bashkohuni me ne në zhbllokimin e mundësive të financimit
dhe realizimin e projektit tuaj.

Kontaktoni Prime Financial Group sot për të eksploruar se si ne mund të fuqizojmë rrugëtimin e projektit tuaj.